Наші послуги: 
- організація та проведення творчих акцій, презентацій книг, літературних вечорів, зустрічей та виставок;
- проведення "круглих столів", семінарів;
- ксерокопіювання, сканування документів.

 

  ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ 
  ЦЕНТРАЛЬНОЮ БІБЛІОТЕКОЮ ПОЛОНСЬКОЇ МР ОТГ

• 1. Загальні положення
• 2. Правила користувачів
• 3. Обов`язки користувачів
• 4. Обов`язки бібліотеки з обслуговування користувачів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила користування бібліотекою розроблені у відповідності з Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Основами законодавства України про культуру», «Законом України про інформацію», «Типовими правилами користування бібліотеками України», затвердженими наказом МК №275 від 05.05.1999 р.
1.2. Бібліотека, як бібліотечно-бібліографічний, культурно-просвітницький і науково-допоміжний соціальний інститут, забезпечує збирання, збереження і загальнодоступність документально-інформаційних ресурсів (книг, документів та інших носіїв інформації), свободу вибору літератури та сучасні форми інформаційного забезпечення користувачів.
1.3. Бібліотека забезпечує державні гарантії громадянам безкоштовності основних видів бібліотечних послуг. Платні послуги надаються за запитами користувачів; розмір оплати та перелік платних послуг визначаються адміністрацією у відповідності з чинним законодавством України та постановою Кабінету Міністрів України.
1.4. Бібліотека, орієнтована на принципи інтелектуальної свободи, гарантує громадянам, підприємствам, установам, організаціям право на доступ до бібліотечних фондів та одержання бібліотечних послуг.
1.5. Бібліотека, керуючись принципами наукового формування фонду, гуманності і демократизації суспільства, гарантує збереження творів друку незалежно від політичних, релігійних переконань авторів.
1.6. Бібліотека, згідно з чинним законодавством України, зберігає таємницю запитів читачів, не допускає використання даних про читачів з будь-якою метою, крім наукової.
1.7. Читачі і працівники бібліотеки зобов`язані бути взаємно ввічливими, виконувати Правила користування бібліотекою, дотримуватись тиші, чистоти і порядку, дбайливо ставитись до фонду та майна бібліотеки. Палити в бібліотеці суворо заборонено.

2. ПРАВИЛА КОРИСТУВАЧІВ
2.1 Кожен громадянин незалежно від статі, віку, національності, соціального походження, політичних та релігійних переконань, м’ясця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування бібліотеками ЦБС. Користувачами бібліотечних послуг є юридичні та фізичні особи.
2.2. Формами бібліотечного обслуговування є абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент (далі МБА). Користувачі мають право отримувати книги, документи та інші носії інформації через абонементи за місцем проживання.
2.3. Користувачі бібліотек мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультативну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги, документи (далі документи) з бібліотечного фонду, брати участь в заходах, що проводить бібліотека. Додаткові платні послуги надаються користувачам згідно «Положення про платні послуги в Полонській ЦРБ, затверджених Радою при директорі ЦБС.
2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, підвищеного попиту може бути зменшений до 10 днів.
2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на нього відсутній попит інших користувачів.
2.6. Документи, що зберігаються в фонді читального залу, довідкові видання, а також видання, що користуються попитом і видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.
2.7. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач може їх (або копії) отримати з інших бібліотек через МБА. Пересилання видань за рахунок користувача.
2.8.Особи, які тимчасово проживають у м.Полонному, мають право користуватися тільки читальним залом або одержати документи додому під грошову заставу.
2.9. Окремі категорії мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

3.ОБОВ`ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ
3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред`являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов`язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра. У разі зміни місця проживання, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку. Записатись до бібліотеки мають право особи віком з 15 років. Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред`являють їхні батьки, установи чи особи, під наглядом яких вони перебувають.
Користуватись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них: при одержані документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов`язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах та інших документах дефекти несе користувач.
За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.
Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повернути в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.
Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним документом, визнаним бібліотекою рівноцінним або відшкодувати збитки реальної (ринкової) вартості документа, яку визначає комісія по роботі з фондом. У разі пошкодження або втрати документа, одержаного через МБА чи внутрішньо-системний книгообмін, користувач за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним документом (чи копією) або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.
За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її терміном, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.
Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.
Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об`єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

 

4.ОБОВ`ЯЗКИ БІБЛІОТЕК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
4.1.Бібліотеки зобов`язані:
інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в тому числі й платні, перелік яких визначено згідно «Положення про платні послуги в ЦБС», прийнятою радою при директорі;
створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
дбати про культуру обслуговування користувачів;
формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об`єднань, клубів за інтересами;
систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні інформаційних і масових заходів;
створювати читацькі ради;
не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, без їх згоди;
звітувати перед користувачами.