СТАТУТ

Комунальної організації Полонської районної ради

«Полонська центральна районна бібліотека»

Полонської районної ради Хмельницької області

 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальна організація Полонської районної ради «Полонська центральна і районна бібліотека» (далі - бібліотека) створена у відповідності із діючим законодавством і з правом найму робочої сили, та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України з метою задоволення спільних потреб територіальних громад району. 
1.2.  Засновником та власником підприємства є територіальні громади сіл, селища, міста Полонського району, в особі Полонської районної ради (далі - „Власник”), яка здійснює управління через уповноважений орган. 
1.3. Даний Статут розроблений у відповідності до Конституції України, Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Закону України «Про культуру» і визначає функціонування бібліотеки. 
1.4. Комунальна організація Полонської районної ради «Полонська центральна районна бібліотека» - інформаційний, культурний, освітній заклад, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації і забезпечує інформаційні, освітні, культурні та інші потреби користувачів бібліотеки. 
1.5. Центральна районна бібліотека є головною бібліотекою району. Вона формує, зберігає і організовує єдиний фонд документів, визначає його структуру та здійснює розподіл між бібліотеками - філіями та відділами центральної бібліотеки, організовує його циркуляцію і використання. 
1.6. Центральна районна бібліотека є організаційно - методичним центром, співпрацює у взаємодії з бібліотеками району усіх форм власності і підпорядкування, надає їм консультативно-методичну допомогу. 
1.7. Бібліотека є юридичною особою, має статус державної установи, бібліотека має поточні рахунки в банку, має круглу печатку і кутовий штамп. 
1.8. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Актами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури і туризму України, управління культури, туризму і курортів облдержадміністрації, відділу культури і туризму райдержадміністрації, наказами і розпорядженнями місцевих органів виконавчої влади, рішеннями органів місцевого самоврядування та цим Статутом. 
1.9. Діяльність Полонської центральної районної бібліотеки Полонської централізованої бібліотечної системи визначається річним планом роботи, який затверджується начальником відділу культури райдержадміністрації. 
1.10. Бібліотека звітує перед обласним управлінням культури облдержадміністрації в установленому порядку. 
1.11. Місце знаходження Полонської центральної районної бібліотеки: Україна, Хмельницька область, Полонський район, м. Полонне, вул. Лесі Українки, 95, тел.: 3-25-58.
 
II. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ.
2.1. Метою діяльності КО Полонська ЦРБ є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються у бібліотеках і надаються у тимчасове користування громадянам.
 
III. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ.
3.1. Відповідно до статті 20 «Права бібліотек» Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» КО Полонська ЦРБ визначає зміст, напрями та форми своєї діяльності. Здійснює господарську діяльність.
3.2. Основними завданнями бібліотеки є:
забезпечення громадянам рівних прав на бібліотечне обслуговування, доступності до культурних цінностей, розповсюдження знань та інформації, розкриття надбань вітчизняної культури;
-   задоволення освітніх, інформаційних, культурних та інших потреб користувачів у книзі та інформації;
-   сприяння демократизації та гуманізації суспільства, розвитку освіти та культури;
-   вирішення соціокультурних завдань, які сприятимуть успішному розвитку
3.3. На центральну районну бібліотеку покладені функції районного методичного і центру це:
-   вивчення і аналіз стану бібліотечного обслуговування населення району книгою;
подання на розгляд відділу культури і туризму пропозиції з удосконалення системи бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування населення, раціонального розміщення сільських бібліотек-філій;
-   проведення районних семінарів, практикумів, організація стажування з новопризначеними та заняття шкіл професійної майстерності;
-   залучення провідних спеціалістів усіх бібліотек системи до участі в організаційно- методичній роботі.
3.4. З метою гуманізації та інформатизації суспільства, відродження національної культури суверенної демократичної держави України і соціально-культурного розвитку Полонського району КО Полонська ЦРБ організовує свою діяльність за напрямками:
-  виконує роль головної бібліотеки регіону і є інформаційним, культурним, освітнім закладом;
формує універсальний за складом бібліотечний фонд з урахуванням пріоритетів суверенної України в координації з іншими бібліотеками
-  поповнює свій фонд документами шляхом комплектування в установленому порядку;
-  веде облік, науково обробляє і систематизує всі види видань, які надійшли до фонду, розкриває їх за допомогою довідково-інформаційних матеріалів та електронного діалогу, здійснює обробку інформації;
-  здійснює вилучення з бібліотечних фондів документів у порядку, визначеному Міністерством культури і мистецтв України;
-  веде книгообмін з бібліотеками України та іноземних держав, отримує літературу в дар;
забезпечує загальнодоступність до бібліотечних фондів і безплатне надання хновних видів бібліотечних послуг, здійснює бібліотечне обслуговування різними формами, якими є абонемент, читальні зали, МБА та комплексне обслуговування підприємств, дистанційне обслуговування засобами телекомунікації;
-  розвиває дозвільні форми роботи і організує роботу клубів за інтересами, проводить прем'єри книг, читацькі конференції тощо;
-  реалізує повне й оперативне задоволення конкретних інформаційних потреб науки і виробництва, культури і мистецтва;
-   забезпечує доступ до світових інформаційних ресурсів;
-  сприяє формуванню і розвитку читацьких інтересів та запитів, веде роботу по вихованню культури читання, опановуванню бібліотечно-бібліографічними знаннями;
-   здійснює господарську діяльність, встановлює перелік платних послуг;
-  координує діяльність бібліотек району, надає їм методичну допомогу, аналізує стан бібліотечного обслуговування населення району й прогнозує його розвиток
-   має право утворювати громадські ради;
-   проводить самостійно і спільно з іншими установами соціологічні дослідження, бере участь у національних соціологічних дослідженнях у галузі бібліотекознавства і впроваджує їх результати у практику;
розробляє і видає за планом або за замовленням інформаційні та бібліографічні видання з краєзнавства, а також з актуальних питань сьогодення, матеріали про передовий досвід бібліотечної роботи;
-  впроваджує комп'ютеризацію, засоби автоматизації і механізації, НОП у практику роботи бібліотеки і бібліотек району;
-  залучає до бібліотеки та обслуговує індивідуальних користувачів, колективних абонентів , надає їм бібліотечно-інформаційні послуги;
- збирає, зберігає та надає у користування читачам документи та матеріали з питань діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
забезпечує розширення функцій бібліотек щодо інформування населення про діяльність органів місцевого самоврядування і виконавчої влади регіону;
-  сприяє формуванню у читачів культури читання;
-  здійснює комплектування і обробку документів для поповнення бібліотек-філій;
-  створює каталоги, бази та банки даних про склад фондів;
надає право користуватися єдиним фондом і центральним довідково-біографічним апаратом усім користувачам централізованої бібліотечної системи;
-  здійснює розподіл документів між бібліотеками системи, забезпечує їх належне використання;
-  здійснює аналіз роботи бібліотек-філій, обробку статистичної інформації про централізовану бібліотечну систему;
-  узагальнює досвід роботи бібліотек-філій, вживає заходів до підвищення кваліфікації бібліотечних працівників системи;
-  веде облік та планування роботи централізованої бібліотечної системи.
3.5.   КО Полонська ЦРБ подає статистичні звіти у відповідності до вимог організації державної статистики.
 
IV. УПРАВЛІННЯ ПОЛОНСЬКОЮ ЦЕНТРАЛЬНОЮ РАЙОННОЮ БІБЛІОТЕКОЮ
 
4.1. Управління діяльністю КО Полонська ЦРБ здійснюється директором на принципах єдиноначальності у відповідності з посадовими інструкціями. Директор центральної районної бібліотеки одночасно є директором централізованої бібліотечної системи.
4.2. Керівник закладу призначається на посаду Полонською районною радою на контрактній основі за поданням начальника відділу культури і туризму гійдержадміністрації. Рішення сесії районної ради є підставою для укладення конракту. 
4.3. Укладення контракту з керівником закладу, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища району, проводиться відділом здійснення радою повноважень щодо управління обєктами спільної власності територіальних громад району та виконавчого апарату районної ради.
 
Скачати статут повністю:http://www.rada-pl.km.ua/index.php (рішення №22).