Статут

центральної бібліотеки Полонської об’єднаної територіальної громади

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.Даний Статут центральної  бібліотеки Полонської об’єднаної територіальної громади (далі - Статут) розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Центральної  бібліотеки Полонської об’єднаної територіальної громади ( далі – Бібліотеки ).

1.2. Бібліотека   Полонської  міської  ради об`єднаної  територіальної  громади  -  інформаційний, культурний,освітній заклад, що  знаходиться  у комунальній  власності   Полонської  міської  ради об`єднаної  територіальної  громади.

1.3. До її складу входять:

- Центральна бібліотека

- бібліотека для дітей

- бібліотеки об’єднаної територіальної громади , що розташовані в межах громади на правах філій.

1.4. Засновником  закладу є Полонська   міська   рада (далі  по  тексту Засновник).   Засновник здійснює фінансування закладу, її матеріально-технічне забезпечення, закріплює за закладом необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання. Засновник  здійснює  управління  майном, активами,  проводить   фінансування, господарське обслуговування, інші  заходи, необхідні для функціонування  закладу  відповідно до цілей   Статуту, у  порядку  і   межах,  визначених  законодавством,   безпосередньо або  через виконавчий  орган   управління  у сфері освіти,  уповноважений Засновником (ами)  (далі  по  тексту  місцевий орган  управління у сфері  освіти). 

1.5.Центральна бібліотека є головною бібліотекою Полонської об’єднаної територіальної громади, інформаційним та культурно-освітнім закладом у сфері бібліотечно-інформаційного обслуговування населення, методичним центром, з питань розвитку бібліотечної справи, книгосховищем вітчизняних творів друку, літератури іноземними мовами, районним депозитарієм краєзнавчої літератури, центром галузевої інформації з питань культури та мистецтва району. Вона має відповідні відділи, формує, зберігає і організовує єдиний фонд документів, визначає його структуру та здійснює розподіл між філіями об’єднаної територіальної громади, та відділами центральної та дитячої бібліотек, організовує його циркуляцію і використання. Центральна бібліотека здійснює індивідуальний і сумарний облік наявного в них фонду.

  • 1.4. Центральна бібліотека має штат працівників, єдиний бібліотечний фонд, з централізованим комплектуванням, обробкою документів,єдиний довідково-пошуковий апарат зі зведеними каталогами (обліковий, алфавітний, систематичний).

1.5. Центральна бібліотека є організаційно – методичним і координаційним центром підвищення кваліфікацій для  всіх бібліотек об’єднаних територіальних громад  Полонського району  на основі делегування повноважень.

1.6. У своїй діяльності Бібліотека керується Конституцією України, Законом України «Про культуру», Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» актами Президента України і Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади в галузі культури і мистецтв, рішеннями сесій Полонської  міської ради, розпорядженнями голови Полонської об’єднаної територіальної громади, наказами місцевого  органу  управління у сфері  освіти  і цим Статутом.

1.7. Бібліотека  є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штамп, інші реквізити відповідно до чинного законодавства, право відкривати рахунки у відповідних установах, укладати господарські договори і угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському,  адміністративному судах.

1.8. Діяльність бібліотеки визначається річним планом, який затверджується місцевим  органом  управління у сфері  освіти.

1.9. Порядок обслуговування користувачів визначається правилами користування бібліотекою, затвердженим директором.

1.10. Бібліотека співпрацює з творчими спілками, державними та іншої форми власності підприємствами, установами, громадськими організаціями, юридичними і фізичними особами в Україні та за кордоном.

1.11. Бібліотека має право укладати договори (контракти)з іншими юридичними  особами з метою співробітництва у сфері культури, брати участь у діяльності відповідних організацій і фондів згідно з чинним законодавством та за згодою уповноваженого власника.

1.12. Місцезнаходження та юридична адреса Центральної бібліотеки Полонської об’єднаної територіальної громади: Україна, 30500, Хмельницька область, м. Полонне, вулиця Лесі Українки,95,тел..3-25-58

1.13. Найменування:

  • Повне - центральна  бібліотека Полонської об’єднаної територіальної громади;

- Скорочене -  Бібліотека.

 

ІІ. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ.

  1.  

Метою діяльності Бібліотеки є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються у бібліотеках і надаються у тимчасове користування громадян, надання консультативних послуг з питань електронного оформлення звернень до  органів державної влади.

 

ІІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

3.1. Основним завданням бібліотеки є забезпечення права громадян на доступ до інформації, здійснення сервісного обслуговування користувачів шляхом надання широкого спектру бібліотечних, інформаційних послуг з метою розповсюдження знань та інформації, розкриття культурних надбань, вирішення соціально-економічних та соціокультурних завдань, що сприятимуть успішному розвитку особистості.

3.2.Для виконання цих завдань Бібліотека:

3.2.1. Забезпечує громадянам рівні права на бібліотечне обслуговування, незалежно від їхньої статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних і релігійних переконань, місця проживання. Бібліотеки-філії, здійснюють свою діяльність, виходячи з особистих, соціальних та інших потреб мешканців свого регіону в інформації, спілкуванні, забезпеченні своїх громадянських прав.

3.2.2. Обслуговує населення адміністративного району через абонементи, читальні зали, інформаційно - бібліографічну службу, здійснює дистанційне обслуговування засобами телекомунікацій. Центральна бібліотека і бібліотеки-філії організовують обслуговування населення мікрорайонів, які не мають стаціонарних бібліотек, за допомогою бібліотечних пунктів і пересувних бібліотек.

3.2.3. Формує бібліотечний фонд універсального профілю на різних носіях.

3.2.4. Вичерпно комплектується краєзнавчими виданнями на основі придбання різних видів документів за бюджетні і позабюджетні кошти. Вичерпно формує фонд україніки як вітчизняних видань, так і видань з діаспори. Формує фонд документів мовою національних меншин, які компактно проживають в регіоні.

3.2.5. Виявляє, систематизує, облікує, зберігає, використовує цінні, рідкісні документи та колекції. Забезпечує для цих видань особливий режим охорони, зберігання та використання.

3.2.6. Забезпечує належне збереження бібліотечних фондів, здійснює контроль за їх використанням. Вилучає з бібліотечного фонду документи у порядку, визначеному нормативними документами у сфері культури.

3.2.7. Здійснює зберігання наукової, спеціальної та особливо цінної літератури, що надходить в декількох або одному примірнику; найбільш важливі інформаційні і бібліографічні документи зберігаються в центральній бібліотеці.

3.2.8. Формування фонду бібліотеки-філії здійснюється з урахуванням інформаційних потреб і особливостей населення того регіону, де знаходиться бібліотека-філія.

 

3.2.9. Центральна бібліотека забезпечує централізоване комплектування і обробку бібліотечного фонду; оперативність надходження нових документів в усі підрозділи системи; вивчення потреб користувачів та  ступеня їхнього задоволення фондами.

 3.2.10. Здійснює розподіл книг за Державними ( обласними) програмами об’єднаним територіальним громадам та позагромадним закладам.

3.2.11. Центральна бібліотека здійснює сумарний та індивідуальний облік документів, що надходять; бібліотеки-філії ведуть сумарний та індивідуальний облік свого фонду.

3.2.12. Центральна бібліотека регулярно інформує бібліотеки-філії про нові надходження, створює довідково-пошуковий апарат на весь  фонд, у тому числі зведені каталоги. Бібліотеки-філії ведуть каталоги і картотеки на свої фонди.

3.2.13. Облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду (складання акта, виключення з форм обліку, довідково-бібліографічного апарату), здійснює центральна бібліотека за поданням актів бібліотеками-філіями; зняття з балансового рахунку здійснюється бухгалтерією.

3.2.14. Здійснює перерозподіл дублетних, непрофільних, мало використовуваних користувачами творів друку між бібліотеками через створений обмінний фонд. Організовує між бібліотеками інших систем і відомств,установ,організацій,підприємств обмін документами.

3.2.15. Надає читачам всіх вікових груп (дорослим, юнацтву, дітям) гарантований мінімум бібліотечних послуг, в тому числі на платній основі.

3.2.16. Користувачі мають доступ до єдиного бібліотечного фонду через центральну бібліотеку або зручну для них бібліотеку-філію. Бібліотеки використовують наявні технічні можливості для здійснення віддаленого пошуку інформації.

3.2.17. Забезпечує створення в процесі бібліотечно-інформаційного обслуговування необхідних умов для використання будь-яких частин бібліотечного фонду; свободу вибору творів друку та інших документів у поєднанні з цілеспрямованим формуванням читацьких потреб.

3.2.18. Організовує диференційоване обслуговування читачів із врахуванням їхніх вікових особливостей, освітнього рівня, професійно-виробничих, освітніх, культурних та пізнавальних потреб. Використовує інформаційні мережі для забезпечення доступу користувачів до баз даних.

3.2.19. Здійснює інформаційно-бібліографічне обслуговування із пріоритетністю краєзнавчого аспекту інформації з використанням традиційних і електронних носіїв.

3.2.20. Проводить просвітницьку роботу, створює для читачів об’єднання і клуби за інтересами.

3.2.21. Забезпечує взаємодію бібліотек різних видів, є організаційно-методичним і координаційним центром бібліотек регіону, а саме:

-   вивчає і аналізує стан бібліотечної справи в районі /громаді/;

- розробляє і подає пропозиції щодо вдосконалення бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування регіону, раціонального розміщення бібліотек на основі моніторингу роботи, вивчення існуючих проблем, прогнозування;

-        надає методичну, практичну допомогу бібліотекам  району;

-   виявляє, узагальнює, розповсюджує кращий регіональний, вітчизняний, зарубіжний досвід роботи;

-   проводить наради, семінари, практикуми, бере участь в діяльності курсів з підвищення професійного рівня бібліотечних працівників, в організації і підведенні підсумків оглядів, оглядів-конкурсів тощо.

-   Бібліотека бере участь у реалізації державних, і розробленні та реалізації регіональних програм у межах своєї компетенції.

-   бібліотека приймає і забезпечує участь бібліотек-філій у наукових дослідженнях та впроваджує їх  результати у практику роботи бібліотек.

3.2.22. Бібліотека  здійснює видавничу діяльність.

 

 

 
Скачати статут повністю:  http://polonne.km.ua/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=15&Itemid=198  (Рішення 4-ї сесії Полонської міської ради ОТГ І-го скликання від 05.02.2016р.).